වෙනස් හැකියා ඇත්තන්ගේ ධෛර්යයේ කතාන්දරයේ අවසානය
Paralympics

වෙනස් හැකියා ඇත්තන්ගේ ධෛර්යයේ කතාන්දරයේ අවසානය

වසර සතරක් පැරාලිම්පික් උළෙලක විචිත්‍රත්වය අපේක්ෂාවෙන් සිටි අපට අනපේක්ෂිත සතුරෙකු වන් වූ කොවිඩ් ව්‍යසන තත්ත්වය නිසා තවත් වසරකුත් ඒ සඳහා කල් මැරීමට සිදුවිණි. අති සුවිශේෂී වූ වෙනස් හැකියාවැති අපේම සොයුරු කැලකගේ ක්‍රීඩා මංගල්‍යය 2020 Summer Paralympics උළෙලේ අවසානය මෙලෙස උදා වීඇත.

Jonnie Peacock – A Fighter Like No Other
Paralympics

Jonnie Peacock – A Fighter Like No Other

“Don't treat me as disabled. I will show you what I can do and we'll have fun with it” is the life motto of probably the greatest British Paralympian to grace the sport, who has 2 Olympic gold medals and close to 4 gold medals in World Championships in his trophy cabinet and a definite inspiration