පරාජය හමුවේ ධෛර්යයෙන් ලොවක් දිනූ කරුණානන්ද
Road to Tokyo

පරාජය හමුවේ ධෛර්යයෙන් ලොවක් දිනූ කරුණානන්ද

2020 ඔලිම්පික් උළෙල තුළ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම් පිළිබඳ විශාල කතිකාවතක් නිර්මාණය වී ඇති අවස්ථාවක ක්‍රීඩාවේ සැබෑ විශිෂ්ටත්වය හඳුනාගත් ක්‍රීඩකයන් තුළින් අපට ලබාගත හැකි ආදර්ශ බොහොමයකි. පරාජය යනු ලැජ්ජාවට කරුණක් නොවන බව ලොවට හඬගා කියූ එක්තරා ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වෙනුවෙන් මෙම සටහන වෙන් කරමු.

Beyond Abilities: The story of Sri Lanka's first female Paralympian
Featured

Beyond Abilities: The story of Sri Lanka's first female Paralympian

Sri Lanka is a small country, but throughout all these years we have produced a lot of amazing sportsmen and sportswomen who put our country on the map of sports.