රග්බි ජය ජපුරටද කැළණියටද?
Featured

රග්බි ජය ජපුරටද කැළණියටද?

SLUG 2023 Kelaniya vs Japura Rugby FInal

Kelaniya break title drought in style at Police Park!
Events

Kelaniya break title drought in style at Police Park!

Several weeks of high intense rugby came to a head at the Police Park grounds on the 16th of December as the top 4 teams of the Inter University Rugby Championship would battle it out for one final time, this time for all the marbles.

Japura and Kelaniya to play in Rugby Finals
Birmingham Watch

Japura and Kelaniya to play in Rugby Finals

At the end of two high-octane semifinals in the Inter-University Rugby Championship, the University of Sri Jayewardenepura and the University of Kelaniya will play for the mantle of the Inter-University Rugby Champions.

Sabra dominate day one at the Sugathadasa Stadium
Events

Sabra dominate day one at the Sugathadasa Stadium

The Sabaragamuwa University of Sri Lanka kept up their dominant performance from 2019 all the way into 2022 as they once again performed the best out of all the other teams on show at the Inter University Athletics Championships.

Japura, Mora and Colombo advance in dual tennis success
Events

Japura, Mora and Colombo advance in dual tennis success

"Only those who dare to fall greatly, achieve greatly". This quote comes to mind as aspiring university teams took their place on the Colombo Gymkhana Club as they set on their quest for a place in the semifinals of the Inter University Tennis Championship.

#LetsIDUS: The Hashtag that unites us all!
Events

#LetsIDUS: The Hashtag that unites us all!

For the first time in Sri Lanka, the International Day of University Sport, better known as IDUS, was celebrated on the 20th of September at the University of Kelaniya premises.

Hasindhi Lokuge—The Champion of the Courts
Women in Sports

Hasindhi Lokuge—The Champion of the Courts

She was lucky enough to discover her passion at a very young age. She represented Sri Lanka at the World University Games 2019 held in Italy and was a member of the championship-winning tennis team at SLUG 2019. She is Hasindi Lokuge who is an undergraduate of the University of Kelaniya.

පැසිපන්දු ක්‍රීඩාවෙන් කැලණි සරසවියට කිරුළු පැළඳූ හදවත් දිනූ පුහුණුකරු
Featured

පැසිපන්දු ක්‍රීඩාවෙන් කැලණි සරසවියට කිරුළු පැළඳූ හදවත් දිනූ පුහුණුකරු

Coach of the Hearts වෙනස්ම තරඟ ඉසවුව තුළ 5 වන වටයේ ජයග්‍රාහකයා ලෙසන් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පැසිපන්දු පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරන විනුර ඉලංගසිංහ මහතා තේරී පත්වුණා. මේ සොඳුරු පුහුණුකරු සමග හරවත් වූ සුහද සංවාදයක යෙදීමට Moraspirt අපට හැකි වුනා.